Back   3 of 8   Previous | Next  

Glyph I (detail), Simon O'Donovan, 2011, Stainless Steel.